ماهنامه‌ی شگفت‌‌زار شماره‌ی ۲۴

انتشار گزارشی از وضعیت ادبیات فانتزی در مجله‌ی همشهری جوان باعث شد بار دیگر به ریشه‌های ادبیات خیالی فکر کنیم. ریشه‌های ادبیات خیالی، وضعیت آن در ایران و باز رسیدن به این‌جا که فانتزی هنوز در ادبیات فارسی متولد نشده است.

ادبیات فنتستیک بومی به آن معنی که آکادمی فانتزی و مجله‌ی شگفتزار دنبال می‌کنند، برای به وجود آمدن نیازمند عناصری از فرهنگ عامه است که از قالب امر واقعی به امر غیرواقعی (محتمل یا نامحتمل، ممکن یا غیرممکن؛ اما در نهایت غیرواقعی) گذار کرده باشند یا گداخته و گردیده شده و از حوزه‌ی باور به حوزه‌ی خرافه وارد شده باشند. عناصری که داستان از آن‌ها شکل می‌گیرد در ادبیات فانتزی به نحوی دگرگون شده‌اند که آشکارا ضمن تصویر نمایی از جهانی که می‌شناسیم با آن متفاوت باشد. کارکرد مهم باورها و عناصر گذارکرده از امر واقع به غیرواقع در همین جا خود را نشان می‌دهد.