مایک کراث

نویسنده‌ی آمریکایی تبار داستان‌های علمی‌تخیلی و فانتزی و وحشت